Pondělí

28. listopadu 2022

Nyní

Zítra

Svátek má

Vyberte si své zastupitele aneb Komunální volby ve Vrchlabí pod lupou

19. 9. 2022

page.Name
4 politické subjekty, 84 kandidátek a kandidátů, 21 míst v zastupitelstvu. To jsou v kostce základní data k mimořádně důležité události letošního podzimu – volbám do zastupitelstva města Vrchlabí. O jejich výsledku rozhodne několik okolností, z nichž některé ne vždy bývají řadovými voliči plně vnímány či pochopeny. Přinášíme vám přehled těch nejdůležitějších z nich.

Úvodem připomeňme, že komunální volby se letos uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. září. V pátek mohou občané svůj hlas odevzdat od 14 do 22 hodin a v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Ve Vrchlabí se bude volit v celkem deseti volebních okrscích. V komunálních volbách není umožněno volit lidem, kteří pobývají v zahraničí nebo se nacházejí v jiném městě. Volební průkazy jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny či volbě hlavy státu se nevydávají. Jedinou možnost hlasování má tedy volič ve svém volebním okrsku v místě trvalého bydliště.

Jestliže někomu vážné zdravotní důvody nedovolují dostavit se do volební místnosti, může si na obecním úřadu zažádat o hlasování do přenosné schránky. Členové volební komise se však s přenosnou urnou mohou vydat pouze na adresu v rámci volebního okrsku. A nyní již ke konkrétním věcem.

Počet voličských hlasů
Každý volič má k dispozici takový počet hlasů, který je shodný s počtem volených členů zastupitelstva. V případě Vrchlabí se tedy jedná o 21 hlasů. Volič však může udělit i jeden jediný hlas. Nesmí jich však být více než 21. Tyto jednotlivé hlasy předá volič tak, že označí křížkem dotyčného kandidáta. Pokud chce volič podpořit všechny kandidáty dotyčného subjektu, označí jej velkým křížkem. Tento způsob hlasování je pro kandidující subjekty nejvýhodnější a nabádají své voliče k jeho využití.Křížkování
Na rozdíl od jiných voleb může v komunálních volbách každý volič podpořit více kandidátů z různých subjektů (tedy pokud není rozhodnut pro volbu jednoho subjektu). Je to možné těmito způsoby:

Označí křížkem jednu volební stranu – takto pak hlasuje pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Označí křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně může rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Má možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.

Propojí oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označení křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali velkým křížem, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže volič označí křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.

Sčítání hlasů
Hlasy se počítají tak, že pokud volič udělí křížek celé kandidátce, ve Vrchlabí pak tento subjekt získá 21 hlasů. Pokud volič zakřížkuje například jen 3 kandidáty, dostane subjekt jen tři hlasy. Při součtu hlasů se pak sčítají všechny tyto malé i velké křížky a tento počet se pak dělí celkovým počtem hlasů, které získaly všechny subjekty. Pokud například přijde k volbám 4 000 voličů a všichni odevzdají 21 hlasů, celkový počet hlasů pak činí 84 000 hlasů.

Zisk mandátu
Pro zisk mandátu v komunálních volbách je rozhodující, aby kandidující subjekt získal alespoň 5 procent z celkového množství odevzdaných platných hlasů. Bude-li celkový počet odevzdaných hlasů 84 000 (viz předchozí bod), musí subjekt pro zisk alespoň prvního mandátu získat celkem alespoň 4 200 hlasů. Takový případ hypoteticky nastane, když dotyčný subjekt podpoří velkým křížkem alespoň 200 voličů (a neudělí přitom žádný hlas jinému kandidátovi z jiného subjektu). S narůstající volební účastí pochopitelně roste i celkový počet odevzdaných hlasů a pro jednotlivé strany pak i počet hlasů, které pro obsazení prvního mandátu musí získat. Subjekty, které získají méně než 5 procent hlasů, žádný mandát nezískají a jejich hlasy propadnou.

Volební účast
Jde o velice důležitou veličinu, která významným způsobem ovlivňuje volební výsledek. Pro každý ze subjektů je nejdůležitější, aby přišli především jeho voliči. Pokud konkurenční subjekty nepřivedou k volbám své voliče nebo jich přijde málo, profituje z toho především ten subjekt, který má disciplinované voličstvo. Před čtyřmi lety přišlo ke komunálním volbám ve Vrchlabí pouze 41,83 procenta lidí, což byla historicky nejnižší volební účast. O budoucnosti města tak rozhodly jen zhruba dvě pětiny oprávněných voličů, tedy pouhá třetina obyvatel města. Zvýšit volební účast by tudíž mělo být jednou z hlavních výzev nadcházejících voleb.Lokální hnutí × celostátní strany
V komunálních volbách (především v menších městech či na venkově) se hojně profilují místní nezávislá hnutí. Ta jsou obvykle složena z místních osobností, které kromě podílu na chodu či správě města nemají další či vyšší politické ambice. Tyto kandidátky pro svoji účast ve volbách musejí získat předem stanovený počet podpisů voličů. Naopak kandidátky, které v městech a obcích zastřešují strany a hnutí s celostátní působností, žádné podpisy pro umožnění kandidatury shánět nemusejí. Osobní či politické ambice členů těchto volebních subjektů však obvykle bývají prakticky totožné jako u členů nezávislých lokálních hnutí. Navíc na komunální úrovni se v drtivé většině případě řeší problémy bez politického zabarvení podle hesla „chodník není ani pravicový ani levicový, ale městský“. Kastování kandidátů v komunálních volbách na kandidáty lokálních nezávislých hnutí a na kandidáty „velkých“ stran je tedy přitažené a vlasy a jde spíš o součást volební taktiky.

Rozhodování
Jednotlivé strany a hnutí jdou do voleb především s úmyslem podílet se na správě města. To se jim splní, když se dostanou do zastupitelstva. Hlavní moc však má Rada města a vedení města v čele se starostou a místostarosty. Ve Vrchlabí se volí 21 zastupitelů. O podobě vedení města tedy rozhoduje ten, kdo buď disponuje, nebo je schopen získat na svoji stranu alespoň 11 zastupitelů. Vzhledem k povaze voleb, ale i rozdílnosti programů či osobních ambicí je přirozené a žádoucí, že vedle sil radniční koalice se na komunální scéně profiluje i opozice, která hlídá kroky radniční většiny a předkládá vlastní alternativní návrhy. Jasné následné dělení kandidujících subjektů na ose vláda/opozice (k němuž po volbách tak jako tak stejně dojde) by mělo přimět voliče k detailnějšímu studiu programů. Praxe je však taková, že nyní voliči hlasují napříč volebním spektrem a rozhodují se podle známosti jednotlivých osobností. Na jednu stranu je v tom výhoda, že do zastupitelstva proniknou populární či známí lidé napříč kandidátkami, v konečném výsledku však při dělení omezeného počtu volených a financemi honorovaných míst se nutně musí postavit proti sobě.

Závěr
Oproti roku 2018 letos ve Vrchlabí kandidují čtyři subjekty. Přestože ve srovnání s minulými volbami se počet subjektů o jeden zvýšil, stále jich je výrazně méně než v jiných, srovnatelně velkých městech. Nicméně existence většího množství subjektů už do volebního klání vnáší možnou dramatickou zápletku.

Výrazně se tak totiž zvyšuje pravděpodobnost, že už tu po sečtení hlasů nebudou takové výsledky, kdy jeden ze subjektů sám získá nadpoloviční většinu (tedy 11 a více) zvolených zastupitelů. Dále lze očekávat, že nové zastupitelstvo bude pestřejší a nastoupí do něho i někteří nováčci.

Pokud některý ze subjektů nezíská nadpoloviční většinu zastupitelů, mohou nastat i poměrně zajímavá jednání o obsazení Rady města včetně nejvyšších postů. Toto je však nyní jen teorie. Jasno bude za několik týdnů.

Důležité a klíčové je však toto jasné poselství: volby jsou svátkem demokracie. V komunálních volbách lidé rozhodují o tom, jak a kam se bude jejich obec ubírat další čtyři roky. Uvědomit by si to měli všichni, kterým na městě, v němž žijí, alespoň trochu záleží.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Miloš Šálek, Jiří Štefek