Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

22°

Svátek má

Archeologové z univerzity objevili unikátní pravěké areály i vzácnou pec

9. 10. 2021

page.Name
Vzhledem k tomu, že se připravuje trasa obchvatu Jaroměře, byl v tomto prostoru zahájen záchranný archeologický průzkum. Ten byl rozdělen na tři úseky v území Hořenic, Jaroměře a Čáslavek, kde působili archeologové z Univerzity Hradec Králové. V této souvislosti odkryli unikátní historické i pravěké areály. Objeven byl i vzácný typ dvoukomorové vertikální pece.

V Hořenicích to byl polykulturní sídelní areál, kde jsou zastoupeny nálezy nadzemních struktur domů, jež jsou předběžně datovány do období neolitu. K nim náleží také sídlištní jámy, zásobnice a hliníky. Další nálezy z území pocházejí z doby železné. K její starší etapě - halštatské kultuře náleží dvě polozahloubené chaty, v jedné z nich se nacházela pec. K její mladší etapě - laténské kultuře patří několik objektů a nález skleněného náramku.

Jaroměře univerzitní archeologové odkryli zahloubené sídlištní objekty z druhé poloviny 12. až první poloviny 13. století, z pozdně hradištního období. V Čáslavkách byla zaevidována rovněž polykulturní archeologicka lokalita.„Předběžně nejstarší jsou nálezy náležící době halštatské (800–450 př. n. l.) zastoupeny sídlištními jámami. Dále je zde zastoupena doba laténská (450–50 př. n. l.) sídlištními jámami různého charakteru, ale také i pěti polozahloubenými chatami, z nichž některé pravděpodobně nesloužily pouze k bydlení, ale 
i jako skladiště či dílny pro výrobu keramických předmětů. Tyto hypotézy jsou ve stádiu ověřování dalšími metodami zkoumání,“ prozradila archeoložka Sylva Tichá Bambasová.

K tomuto období 
rovněž náleží zřejmě nejvzácnější nález z této lokality, kterým je dvoukomorová vertikální pec s podpěrným středovým pilířem. „Jde o konstrukční řešení, které není pro laténské hrnčířské pece na sever od Dunaje typické. Setkáváme se s ním však u pecí známých z Karpatské kotliny, odkud se znalost těchto zařízení šířila dále na sever, tedy i na naše území,“ uvedlaTichá Bambasová.Dalším zajímavým zjištěním je existence mocné vrstvy zeminy. V ní se objevují archeologické objekty předběžně datované do pozdně hradištního období ve třech výškových úrovních této uložené vrstvy. Z tohoto období pochází šest jámových keramických pecí. Mezi nejmladší nálezy patří zbytky novověkých cest, jejichž průběh a podobu zjištěnou výzkumem lze ztotožnit s vyobrazeními na mapách 
druhého a třetího vojenského mapování,“ dodala archeoložkaVětšina trasy obchvatu byla naším výzkumem prozkoumána a pro samotnou stavbu je tedy jeho plocha „vyčištěna“ od archeologických nálezů.

(hyš-tv)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Univerzita Hradec Králové