Neděle

14. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Bedřich Hanousek: Podmínky pro veřejné zakázky jsme splnili. Neodstoupím

7. 8. 2020

page.Name
Radní a předseda městské Komise výstavby a rozvoje Bedřich Hanousek ve čtvrtek v předsálí Kulturního domu Střelnice vysvětloval svoji úlohu při zisku zakázky na první etapu výstavby městského akvacentra. Na akci, která se odehrála vesměs v komorním prostředí a s minimálním zájmem veřejnosti, odmítl veškerou kritiku ke svému možnému střetu zájmu a pro Vrchlabinky okomentoval spekulace o možném budoucím zastavení či přerušení výstavby akvacentra.

Podle vyjádření opozice jste díky vašemu podílu na zakázce na výstavbě městského akvacentra a zároveň funkce radního v „jasném střetu zájmů“. Co si o tom myslíte? Je podle vás v pořádku, aby na městských zakázkách profitoval i představitel města zastávají rozhodovací funkci, kterou nepochybně post radního je?
Formulace otázky podle mého názoru předem předjímá skutečnost, že naše firma, či já osobně jsem na této zakázce profitoval. Dovolím si proto krátkou rekapitulaci. Pro výběrová řízení na veřejné zakázky jsou i pro členy Rady města stanoveny podmínky, které jsme naplnili (naše společnost i já osobně). Proběhlo řádné výběrové řízení s jediným výběrovým kritériem - cenou. Naše společnost ocenila zakázku v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, jako všichni ostatní uchazeči, kterých bylo celkem šest a podala nejnižší nabídkovou cenu. O jednání hodnotící komise je sepsán veřejně dostupný zápis. Žádnou ze soutěžících firem neznáme, a tudíž z naší strany nemohlo dojít k ovlivňování jejich ceny. Pro případ pochybností je toto možné řešit prostřednictvím k tomu kompetentních orgánů. Při projednávání v Radě města jsem ohlásil podjatost. Rovněž tato skutečnost je veřejně dostupná a dohledatelná. V Komisi výstavby a rozvoje se zadávání zakázek, ani podmínky výběrových řízení nikdy neprojednávaly. Pan Mgr. Jebavý to jako dlouhodobý člen této komise nepochybně ví, nikdy se k mým stanoviskům na komisi negativně ani pozitivně nevyjadřoval, a proto jeho veřejná vystoupení ex-post, chápu jako jednoznačně populistická stanoviska pro veřejnost. Jediný, kdo z výběru nejnižší realizační ceny má prospěch, je město Vrchlabí. Naše společnost bude mít nyní již jen starost, aby s nabídnutou cenou neskončila v červených číslech.

Vyvodíte z toho osobní politickou zodpovědnost? Rezignujete na funkce předsedy komise pro výstavbu i člena Rady města?
K vyvození osobní odpovědnosti nevidím s ohledem na předchozí stanovisko důvod. Rozumím však tomu, že při vědomí řady korupčních skandálů a nedostatku informací, jsou lidé nedůvěřiví a mohou vnímat moji angažovanost v tomto světle jinak. Z tohoto důvodu jsem také nabídl funkci předsedy Komise výstavby a rozvoje, k dispozici. Dalším důvodem pak byla skutečnost, abych zbytečně nekomplikoval pozici kolegů z hnutí ZVON a pozici starosty města. Rovněž bych chtěl dát kolegům z hnutí „Vrchlabí do toho“ najevo, že jejich stanoviska osobně beru vážně, a to nejenom v tomto případě. Pro mě bude důležitý postoj členů „Komise“, kteří nejlépe dovedou posoudit má stanoviska z konkrétních jednání. Na základě toho se rozhodnu, zda budu usilovat o další členství anebo se vzdám funkce předsedy této komise. K mému odstoupení z Rady města nevidím jediný důvod.

Probíhají práce na infrastruktuře objektu podle plánu, nebo jsou zde nějaké časové prodlevy? Po městě je možné zaslechnout stále častější hlasy, že práce jsou ve skluzu kvůli obtížím s geologickým podložím. Je tomu skutečně tak, nebo vše je v naprostém pořádku?
Jsem rád, že se občané o průběh realizace zajímají. Poskytnete-li mi konkrétní jména, budu se snažit případné dotazy podrobněji zodpovědět. Zde k tomu není dostatečný prostor. Pouze konstatuji, že stavba probíhá dle schváleného harmonogramu, i když letošní nestálé počasí znamená jisté komplikace s ohledem na potřebu dodržovat projektem předepsané technologické postupy.V srpnovém vydání magazínu Puls starosta města Jan Sobotka veřejně připustil, že celý projekt nemusí být ani realizován, respektive o jeho dalším pokračování se rozhodne na podzimním zasedání zastupitelstva. Co si o tomto prohlášení myslíte?
Nechápu proč bych měl komentovat zrovna já stanoviska starosty ing. Jana Sobotky. Možná by bylo dobré se obrátit přímo na něj k dovysvětlení. Abych však nebyl podezříván, že se vyhýbám odpovědí, mohu se pouze domnívat, že chtěl veřejnosti přiblížit další průběh přípravy stavby. Příprava stavby aquaparku probíhá na základě rozhodnutí zastupitelstva Vrchlabí a je tedy opět zcela v kompetenci zastupitelstva rozhodnout o případném zahájení stavy, zrušení další přípravy anebo o oddálení. Jsem rád, že starosta města svým postojem dává jasně na vědomí, že se jedná o otevřený demokratický postup a bude záležet na konečných parametrech stavby z hlediska budoucích investičních a provozních nákladů a zároveň na individuálním rozhodnutí každého ze zastupitelů. Že se tedy nejedná o žádnou předem rozhodnutou věc, jak je mnohdy prezentováno.

Čistě hypoteticky: co bude následovat, pokud by zastupitelstvo na podzim odsouhlasilo přerušení nebo definitivní ukončení výstavby projektu? Co by se dělo s celým pozemkem, který je už nyní v určité míře realizací projektu zasažen?
Vaší hypotetickou otázkou, myslím zbytečně vyvoláváte dojem, že hrozí zmaření již realizované investice – infrastruktura a komunikace Vejsplachy. V současné době realizovaná přístupová komunikace, parkovací plochy a základní infrastruktura je součástí celkové koncepce „Sportovně rekreační zóny Vejsplachy“, která byla schválena příslušnými orgány města. Komunikace bude sloužit ke zpřístupnění všech objektů a zařízení v lokalitě. Stávající přístup z obchvatu je nebezpečný a s úpravou nesouhlasí Ředitelství silnic a dálnic, naopak se předpokládá napojení na ulici i Valteřická se zřízením kruhové křižovatky. Nová komunikace včetně parkování pak bude sloužit pro návštěvníky Kačáku, občerstvení Lážo-plážo, autocempu, tenisového areálu, v budoucnu se počítá s realizací chatek, dalších sportovních zařízení, napojením soukromé investice motelu. V neposlední řadě se předpokládá zvýšená frekvence a zázemí pro probíhající cyklostezku i využití ze strany běžkařů v zimním období. Realizací komunikace budou rovněž vytvořeny předpoklady pro budoucí využití takzvané cirkusové louky. V současné době realizovaná investice je proto pro funkci celé lokality a její další rozvoj mimořádně důležitá, bez ohledu na skutečnost, v jakém časovém horizontu dojde k výstavbě samotného aquvaparku. Pokládám rozhodnutí o její realizaci v předstihu za správný krok a koncepční přístup města.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří Štefek