Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

22°

Svátek má

Stále je mezi námi dost těch, kterým třídění odpadu nic neříká

10. 11. 2023

page.Name
Od října došlo ve Vrchlabí k zásadní změně v oblasti svozu komunálního odpadu. Služby města Vrchlabí už vyvážejí černé popelnice se směsným odpadem jen jednou za dva týdny. Co si město od tohoto opatření slibuje a jak si na tom Vrchlabáci ve třídění odpadů stojí, přiblížil v rozhovoru pro Vrchlabinky místostarosta Alfred Plašil.

Můžete lidem vysvětlit, proč došlo k zavedení tohoto opatření, tedy prodloužení intervalu na dobu jednou za dva týdny? Bylo toto opatření opravdu nutné?
Cílem změny je motivace každého jednotlivce ke třídění odpadů, respektive k tomu, aby každý druh odpadu skončil v takovém kontejneru, do kterého patří. Tím následně dojde k postupnému snížení kilogramů směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku v přepočtu na obyvatele a rok.

Proč došlo k této změně právě od října?
Nejprve bylo třeba vyhodnotit pilotní projekt v Hartě, jeho přínosy i slabé stránky, a následně připravit ve Službách města Vrchlabí vše potřebné pro takto rozsáhlou změnu. Dříve než v říjnu se to nedalo stihnout. Harta nám mimo jiné ukázala, že čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu je fakticky reálný a tím i možný k zavedení po celém Vrchlabí.

Jaké jsou – kromě úspory financí – očekávané výsledky od tohoto opatření?
Méně směsného komunálního odpadu na skládce a naopak více tříděného odpadu v barevných nádobách. Efektivnější svoz. Snížení uhlíkové a ekologické stopy.

Jaká bude praxe v následujícím období ve věci svozu tříděného odpadu či bioodpadu?
Dalším opatřením pro snížení množství odpadu ukládaného na skládku je odklon části objemných odpadů od skládkování. Konkrétně se jedná o vytřídění dřeva (skříně, postele atd.) z objemných odpadů, které na sběrném dvoře probíhá od letošního června. Jeho likvidace probíhá jednak u odborných firem jako opětovné využití například na výrobu OSB desek, nebo k energetickému využití – ve spalovně. Současně prověříme možné formy, jak finančně motivovat občany města k lepšímu třídění. V případě nalezení pro město vhodných a rozumných opatření je uvedeme co nejdříve v život.

Neobáváte se, že takto razantní změna dosavadní praxe ve svozu odpadu přinese negativní důsledky jako hromadění odpadu na veřejných prostranstvích, „odpadkovou turistiku“ či zhoršení hygienické situace v inkriminovaných místech? Máte připravený plán, jak případně těmto věcem čelit?
V Hartě takové problémy nenastaly. I proto byl zaveden pilotní projekt, abychom si ověřili, co je a co není možné a kolik peněz jaké opatření stojí. U bytových domů určité krátkodobé problémy lze očekávat. Někteří občané budou potřebovat trochu času se s problematikou likvidace odpadů seznámit a snížený objem nádob daný čtrnáctidenním svozem by je k tomuto zamyšlení mohl dovést. Stále je mezi námi dost těch, kterým třídění nic neříká a do černých a plechových nádob na směsný odpad cpou bez rozmyslu vše, co jejich domácnost vyprodukuje. Věřím, že těch odpovědných bude přibývat a tím začnou ubývat problémy spojené se čtrnáctidenním svozem směsného komunálního odpadu.

Jak si na tom stojí obyvatelé Vrchlabí v množství vyprodukovaného odpadu ve srovnání s ostatními či srovnatelnými městy v regionu nebo v České republice?
V roce 2022 dosáhlo město Vrchlabí vytříděnosti na úrovni 54 procent, což je velmi slušné číslo, a ve velikostní skupině měst s počtem 5001–15 000 obyvatel, stejně tak v rámci kraje i celé České republiky patříme k těm lepším. V roce 2025 už by však měla míra vytříděnosti podle zákonného kritéria být 60 procent. Tudíž je stále na čem pracovat a co zlepšovat.

V současné době každý občan s trvalým bydlištěm ve Vrchlabí platí roční poplatek za svoz odpadu ve výši 650 korun. Bude se jeho výše nějak měnit, nebo zůstane stejná?
Sazba poplatku je uvedena v příslušné obecně závazné vyhlášce, kterou schvaluje zastupitelstvo města. Rozhodnutí zastupitelstva nelze předjímat. Osobně bych pro navýšení byl, neboť sazba za uložení směsného komunálního odpadu na skládku se průběžně zvyšuje. K tomu je ještě stanoveno limitní množství odpadů na skládku na obyvatele, které se každým rokem snižuje. V roce 2022 to bylo 190 kilogramů, letos to je 180 kilogramů a v roce 2025 to bude již jen 160 kilogramů na obyvatele a rok. Každá tuna nad tento limit je na skládce účtována zvýšenou sazbou. Doposud jsme blízko limitu a nadlimitní platba činí desetitisíce. Při progresivním zvyšování poplatku za každou nadlimitní tunu (v roce 2022 900 Kč/t; v roce 2024 1250 Kč/t; v roce 2025 1500 Kč/t) by nás čekaly platby v řádu statisíců. Proto jsou nezbytná zaváděná opatření, která alespoň částečně kompenzují strmě se zvyšující náklady na likvidaci odpadů v našem městě, a současně je namístě i úprava výše poplatku, která by však i díky přijatým opatřením nemusela být až tak výrazná. Určitě by bylo dobré i doplnit, že roční poplatek ve výši 650 Kč na občana není platbou za svoz pouze směsného komunálního odpadu, ale za celý servis spojený se sběrem a likvidací veškerého tříděného odpadu, provozu kompostárny, včetně svozu velkoobjemových kontejnerů a provozu sběrného dvora. Veškeré informace k odpadům jsou pak k nalezení na www.muvrchlabi.cz v záložce Praktické informace – Odpadové hospodářství.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: archiv redakce