Pondělí

4. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vrchlabí chystá Zásady pro spolupráci s investory, bude po nich chtít peníze

28. 2. 2023

page.Name
Živnostníkům, kteří si budou chtít ve Vrchlabí postavit či vybudovat dílnu, sklad či jiné komerční zařízení; lidem, kteří si budou chtít postavit dům a s ním související doplňkovou stavbu o výměře větší než 100 metrů čtverečních a nebo investorům se záměrem postavit bytový dům, se realizace jejich záměru (pokud k ní dojde a bude schválena) prodraží. Počítá s tím materiál „Zásady pro spolupráci s investory města Vrchlabí“, který budou zastupitelé projednávat na svém středečním zasedání.

Důsledkem stavebního rozvoje na území města je zvyšování zátěže území města Vrchlabí, které vyvolává požadavky na zajištění odpovídajících kapacit občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit stávajícím obyvatelům obce i novým obyvatelům a uživatelům těchto investičních záměrů. Tyto změny nutně vyvolávají náklady na straně města, které je povinno vynakládat za účelem péče o rozvoj svého území a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Je tedy třeba, aby se na nich přiměřeným způsobem podíleli také jednotliví investoři a převzali tak odpovědnost za budoucí podobu a rozvoj území, kde realizují své stavební aktivity,“ stojí v preambuli jedenáctistránkového dokumentu, který mají Vrchlabinky k dispozici.

V materiálu je následně podrobně rozepsáno, kdo je investor a co se rozumí investičním záměrem.

Detailně jsou rozepsány i výše příspěvků, které bude muset investor městu za realizaci svého záměru uhradit. Explicitně tu jsou uvedeny i možné slevy, které ale musí investorovi schválit Rada města nebo zastupitelstvo. „O poskytnutí investičního příspěvku je žádán každý Investor, jehož investiční záměr ve smyslu těchto Zásad má být realizován na území města Vrchlabí. V odůvodněných případech, zejména v případě staveb přispívajících k rozvoji města, veřejně prospěšných staveb nebo staveb, na jejichž umístění je veřejný zájem, může být Investorovi Investiční příspěvek snížen až o 50 %, po schválení Zastupitelstvem města Vrchlabí. V případě, že součástí Investičního záměru bude adaptační opatření nebo bude-li Investiční záměr umístěn v rámci proluky či „brownfieldu“, může být Investorovi Investiční příspěvek snížen až o 50 %. Toto rozhodnutí je svěřeno do kompetence Rady města Vrchlabí. Důvody pro snížení výše Investičního příspěvku lze vzájemně kombinovat, přičemž se výše slev poskytnutých příslušnými orgány města sčítají,“ stojí v dokumentu.

Z celého dokumentu však není patrno, o jaký právní předpis či zákon se tyto „Zásady“ opírají, nakolik jsou vymahatelné a především, proč je tento dokument schvalován právě nyní a nestalo se tak již dříve, tedy například před zahájením výstavby řady apartmánových projektů.

Redakce Vrchlabinek proto požádala vedení města o vyjádření a zaslala k celému dokumentu doplňující otázky (například zda byl dokument podroben širší veřejné odborné debatě, nebo zda se město neobává v jeho důsledku umrtvení investic a podnikatelské činnosti ve městě) starostovi Janu Sobotkovi (ZVON) a místostarostovi Alfrédu Plašilovi (Volba pro město). Tyto dotazy, které byly odeslány krátce před pondělním polednem, však zatím stále zůstávají bez odpovědi.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří Štefek, screen dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory města Vrchlabí“